Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Κοινότητας, πρόσθετου πρωτοκόλλου της ευρωπαϊκής συμφωνίας για την εγκαθίδρυση σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός και της Δημοκρατίας της Λετονίας, αφετέρου, σχετικά με τη διαπίστωση της συμμόρφωσης και την αποδοχή βιομηχανικών προϊόντων. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρόσθετου πρωτοκόλλου της ευρωπαϊκής συμφωνίας για την εγκαθίδρυση σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός και της Δημοκρατίας της Λετονίας, αφετέρου, σχετικά με τη διαπίστωση της συμμόρφωσης και την αποδοχή βιομηχανικών προϊόντων- ΠΕΣΔΑ-. υποβληθείσες από την Επιτροπή

Corporate συγγραφέας: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Μορφή: Κεφάλαιο βιβλίου
Γλώσσα: Greek
Στοιχεία έκδοσης: Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 5.3.2002
Διαθέσιμο Online: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0111:FIN:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0111:FIN:EN:PDF
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Περιγραφή τεκμηρίου: Δίγλωσσο
Φυσική περιγραφή: 47 σελ.
ISSN: 0254-1483
0254-1475